Flap-flop, Clap-clop: A Place Where Words are Born

698x224


Venues: Arts Maebashi、The Maebashi City Museum of Literature
Dates: 2017.10.20(Fri) – 2018.1.16(Tue)

Artists: ADACHI Tomomi /ARAI Ryoji/URAGAMI Hideki/OSAWA Gakyu/OSAWA Chikutai/ONO Yoko/oblaat/KAWAGUCHI Tatsuo/KAWARA On/Francesco CANGIULLO/KITAZONO Katsue/KUSANO Shinpei/John CAGE/SHIOMI Mieko/Kurt SHIWITTERS/SHIRAISHI Keiko/SUZUKI Hiraku/Tullio D’ALBISOLA/Tristan TZARA/TOMIYA Kazuo/TOLTA/NIIKUNI Seiichi/ni_ka/HAGIWARA Kyojiro/HAGIWARA Sakutaro/FUKUDA Naoyo/FUZUKI Yumi/Ben VAUTIER/George MACIUNAS/Maniackers Design/Filippo T. MARINETTI/MIYAGI Futoshi/MUTTONI/YAMAKAWA Fuyuki/YAMAMURA Bocho/YOKOBORI Sofu

Details: http://www.artsmaebashi.jp/en/?p=2257

 

Breakfast for Two